info@fbh.com.tr
23.11.2015

Genel olarak adli biliim, biliim sistemlerinden delil elde edilmesi, elde edilen delillerin veri bütünlüü bozulmadan analiz edilip mahkemeye sunulmas覺 süreci olarak tan覺mlanabilir.

Teknolojinin geliip hayat覺n her alan覺na nüfuz etmesiyle birlikte biliim sistemleri dikkate deer bir ekilde önem kazanm覺t覺r. California Üniversitesi'nde yap覺lan bir arat覺rmaya göre üretilen toplam bilgi miktar覺n覺n % 93'ü dijital formatta yer almaktad覺r. Yine ayn覺 arat覺rmada ortaya ç覺kan bir sonuca göre ilenen toplam suç say覺s覺n覺n % 85'i biliim sistemlerinde kay覺t b覺rakm覺t覺r.

Adli biliim alan覺nda çok çeitli kaynaklardan veri (delil) elde etmek mümkün olmaktad覺r. Bu kaynaklara örnek olarak e-postalar, anl覺k mesajlama kay覺tlar覺, web taray覺c覺lar覺, CDler, DVDler, diskler ve yaz覺c覺lar verilebilir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilerin analizi neticesinde aa覺daki suçlarla ilgili kan覺tlar bulunabilir.

 

irket için önem arz eden gizli bilgilerinin çal覺nmas覺

Kredi kart覺 yolsuzluklar覺

Finansal suçlar

Ekonomik suçlar

Çocuk istismar覺

Kimlik h覺rs覺zl覺覺

 

Süreç içerisinde yap覺lacak en ufak bir hata, elde edilen delilin mahkeme taraf覺ndan geçerli olarak kabul edilmesini engelleyeceinden adli biliim analizi, alan覺nda gerçekten uzman olan kiilerce yürütülmesi gereken bir süreçtir.

襤lgili Bal覺klar
Son Eklenenler
Kategoriler
FBH Forensics © 2015
襤LET襤襤M